có khả năng tích hợp vơi alexa, google voice...?

có khả năng tích hợp vơi alexa, google voice…?

Các câu hỏiCategory: Questionscó khả năng tích hợp vơi alexa, google voice…?

Hệ thống có thể được điều khiển bởi các hệ thống như alexa, google voice, hoặc ifttt không???

1 Answers

Acis đã tích hợp voice control vào hệ thống điều khiển. Toàn bộ thiết bị nhà thông minh Acis sẽ được điều khiển thông qua trợ lý ảo Google Assistant

Call Now Button